Privacy verklaring

Privacyverklaring Judo Club Amstelveen (JCA)

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Judo Club Amstelveen aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Judo Club Amstelveen is statutair gevestigd te Amstelveen, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 81576013 en draagt de naam Judo Club Amstelveen. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@judoclubamstelveen.nl en telefonisch via +31 (0)628236559. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Judo Club Amstelveen omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Judo Club Amstelveen aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen (zie hieronder het kopje VB). Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Judo Club Amstelveen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28-12-2022.

Vrijstellingsbesluit (VB) samenvatting

Van de meldingsplicht zijn vrijgesteld de verwerkingen die worden beschreven in het VB (zie website Autoriteit Persoonsgegevens). De vrijstellingen hebben betrekking op verwerkingen die veel voorkomen, die standaard zijn, die met waarborgen omkleed zijn en waarvan algemeen bekend is dat zij plaatsvinden. Zo zal een lid van een sportvereniging in het algemeen ervan op de hoogte zijn dat gegevens over hem vastgelegd worden in een ledenadministratie die wordt gebruikt voor het innen van contributie, het organiseren van verenigingsactiviteiten en het verzenden van een clubblad. Ook gegevensverwerkingen op het gebied van bijvoorbeeld de gezondheidszorg kunnen vrijgesteld zijn van melden. Een voorbeeld hiervan is de patiëntenadministratie van een individuele hulpverlener. Voor patiënten is het vanzelfsprekend dat hun gegevens in een administratie opgenomen worden. Daarom hoeven bijvoorbeeld huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten hun gegevensverwerkingen in het algemeen niet te melden.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor inschrijvingen bij de sportschool en om klanten op de hoogte te houden van nieuwe informatie. Bij het inschrijfformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn: uw geslacht, voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adres, IBAN, postcode en woonplaats. Het e-mailadres is nodig om u op de hoogte te houden van nieuwe informatie, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn en uw IBAN hebben we nodig om bijvoorbeeld lesgelden te incasseren en jaarlijkse bijdragen. De persoonsgegevens worden gedurende de loop van de overeenkomst opgeslagen. Na afloop van de overeenkomst (het sportabonnement) worden uw persoonsgegevens verwijderd uit de systemen. Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: uw toestemming en de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van overeenkomst. Indien u geen persoonsgegevens wenst in te voeren zal er geen overeenkomst, en dus geen sportabonnement tot stand kunnen komen.

Cookies

Judo Club Amstelveen maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Judo Club Amstelveen bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Judo Club Amstelveen om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. Aan het gebruik van cookies ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag: het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van Judo Club Amstelveen is het verbeteren van de website.

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'bewerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd, een door ons ingeschakelde pakketdienst of de bank voor het verwerken van uw IBAN. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Judo Club Amstelveen. Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Judo Club Amstelveen op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Judo Club Amstelveen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSLcertificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Judo Club Amstelveen. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Judo Club Amstelveen raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Judo Club Amstelveen past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Judo Club Amstelveen raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Judo Club Amstelveen er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens opvragen, inzien en wijzigen. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@judoclubamstelveen.nl. Indien u een klacht wil indienen over Judo Club Amstelveen met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).